Varför ska du handla på ST butiken?


Kvalitet – Service – Ansvar

Här säkrar du ST’s Grafiska profil!

Rich-Port i samarbete med Fackförbundet ST

 

PROFILPRODUKTER – en avgörande del i din marknadsföring

Profilprodukter spelar en viktig roll för Fackförbundet ST marknadsföring.

– Profilprodukterna ökar intresset för ST’s varumärke
– Profilprodukterna vänder sig direkt till ST’s målgrupp
– Profilprodukter stärker värdet för ST’s varumärket
– Profilprodukter stärker relationerna till ST’s organisation
– Profilprodukter har längre livslängd en “vanlig” marknadsföring ( digital )
– Profilprodukter skall ges bort med omtanke ( fysiskt möte )
– Rich-Port är medlem i SBPR vi är experter på Profilprodukter marknadsföring

Rich-Port har kollektivavtal mellan Svenskahandel och Unionen.

Med Vänlig Hälsning
Rich-Port

Besök oss på: www.rich-port.se

SAMARBETEN

ST Butiken tror att hållbara lösningar kräver engagemang av många olika aktörer; både företag, internationella samfund och organisationer. Här ger vi en överblick av de initiativ och nätverk som vi samarbetar med.

Internationella Arbetsorganisationens (ILO)

Internationella Arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182, FN:s barnkonvention artikel 32)

Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre. Ingen arbetstagare får vara under 15 år (eller 14 år om den nationella lagstiftningen tillåter detta), eller yngre än minimiåldern för arbete, om denna ålder överstiger 15 år.

Ungdomar mellan 15 och 18 år får arbeta med icke-farliga arbetsmoment, under förutsättning att de uppnått legal ålder för att arbeta samt har fullgjort nationell skolplikt.

Om barnarbete upptäcks ska leverantören agera utifrån barnets bästa samt hitta lämpliga lösningar i samråd med barnet och barnets familj.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)

Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och som inte utförs på frivillig basis. Tvångsarbete, inklusive slavarbete, kontraktsarbete eller ofrivilligt fängelsearbete ska inte förekomma. Allt arbete ska vara frivilligt, och arbetstagaren ska ha rätt att sluta sitt arbete efter en rimlig uppsägningstid.

Ingen förekomst av diskriminering och trakasserier (ILO 100 och 111)

Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga grunder. Leverantören ska verka för mångfald och lika möjligheter i verksamheten. Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, civilstånd, graviditet, religion, socialt eller etniskt ursprung, nationalitet, funktionsnedsättning, politiska åsikter, fackligt engagemang eller sexuell orientering får inte förekomma.

Med trakasserier avses när arbetstagare utsätts för hård eller omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning. Det får inte förekomma trakasserier i verksamheten.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98)

Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Leverantören förväntas erkänna och respektera arbetstagares (och arbetsgivarens) rätt att organisera sig, ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt rätten att förhandla kollektivt. I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)

Amfori BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

http://www.amfori.org/content/amfori-bsci

INTENRATIONAL ACCORD FOR HEALTH AND SAFETY IN THE TEXTILE AND GARMENT INDUSTRY

Det Internationella ackordet är ett bindande avtal som ska leda till ökad säkerhet inom textilindustrin i Bangladesh. Avtalet innebär bland annat att fabriker genomgår el- och byggnadsinspektioner samt träning och utbildning i brandsäkerhet. Ambitionen är att programmet ska expandera till fler produktionsländer.

www.internationalaccord.org

TEXTILE EXCHANGE

Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av världens textilbransch, med särskilt fokus på ekologisk bomull.

www.textileexchange.org

KEMIKALIEGRUPPEN

Kemikaliegruppen anordnas av RISE och finns till för att sprida den senaste informationen om kemi- och miljörelaterade frågor. Syftet med gruppen är att vara ett stöd och ta fram verktyg för lagkrav och andra aktiviteter på kemikalieområdet.

www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-kemikaliegruppen

MISTRA FUTURE FASHION

Mistra Future Fashion var ett av världens största forskningsprogram kring hållbart mode med visionen att skapa ett systemskifte till en hållbar textilindustri. New Wave Group deltog i forskningen som industripartner. Ta del av resultat och publikationer på:

www.mistrafuturefashion.com

CLEAN SHIPPING INDEX

Clean Shipping Index är ett initiativ som har som mål att påverka skeppsrederierna att använda renare fartyg. Organisationen har utvecklat verktyget Clean Shipping Index som syftar till att hjälpa företag att värdera miljöpåverkan vid val av speditörer eller rederier.

www.cleanshippingindex.com

FLA (FAIR LABOUR ASSOCIATION)

FLA är en internationell organisation som arbetar med socialt ansvarstagande och förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer världen över.

www.fairlabor.org

C-TPAT (CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM)

C-TPAT främjar säker transport och anti-terrorism. Amerikanska CBP (Customs and Border Protection) genomför oberoende kontroller av våra leverantörer som tillverkar produkter till den amerikanska marknaden.

www.cbp.gov/ctpat

SMETA

Är världens mest använda revision. Företag använder SMETA för att förstå och göra
förbättringar av arbetsförhållanden och miljöprestanda i sin verksamhet, samt etiskt prestanda i sin leveranskedja.

Fairtrade

Priser som syftar till att täcka de genomsnittliga kostnaderna för att producera sin gröda på ett hållbart sätt – ett viktigt skyddsnät när marknadspriserna faller. Fairtrade Premium – en extra summa pengar som betalas utöver försäljningspriset för att investera i affärs- eller samhällsprojekt efter eget val. Anständiga arbetsvillkor och förbud mot diskriminering, tvångsarbete och barnarbete. Tillgång till förskottskredit före skördetid. Att kunna planera mer för framtiden med mer säkerhet och starkare relationer med köpare. Fairtrade är störst inom odlingsbara produkter, även brytning utav guld.


Addsystems

Kvalitet är en viktig nyckel till framgång för företag och organisationer. Genom att arbeta med ett kvalitetsledningssystem blir det enklare att driva en hållbar verksamhet och leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet. Förstå hur det kan tillföra både stort värde och stark konkurrenskraft.

Sedex

Kartlägg dina företags- och leverantörsdata på vår plattform för noggrann insyn i din leverantörskedjas hållbarhetspraxis. Detta gör att du snabbt kan identifiera och hantera risker på ett kostnadseffektivt sätt samt analysera och dela datarapporter med dina intressenter.

Cacao Trace:

Next Generation Cacao Foundation är aktiv på mycket olika platser som Kamerun, Elfenbenskusten, Mexiko, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Uganda och Vietnam.  Syftet med chokladbonusen är att tillhandahålla medel för att ta kakaobönder ur fattigdom och att stödja deras samhällen att nå anständig levnadsstandard.  Next Generation Cacao Foundation kommer att anpassa sin verksamhet och sitt stöd till det lokala sammanhanget och avser att samarbeta med lokala organisationer som har liknande eller kompletterande intressen om detta kan göras på ett effektivt och transparent sätt.  Effekten av chokladbonusen är indelad i två kategorier. Den första är att stödja samhällsprojekt på landsbygden. Det andra är ett kontantbidrag för enskilda bönder i mer mogna länder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!